Forskning har høj prioritet i HabitatVision. Nedenfor ses eksempler på forskningsprojekter. 


Ellesumpe:

Projekttitel: "Er urørthed en trussel mod naturen i ellesumpe?"

- Ellesumpe er en del af EU-Habitatnaturtypen 91E0 og er en meget gammel naturtype i Danmark. Vidensniveauet om naturtypen var imidlertid meget begrænset før ovennævnte projekt. I alt 27 forskellige ellesumpe fordelt over Sjælland og Østjylland blev undersøgt i detaljer for deres naturindhold.

- Konklusionen på projektet var bl.a. at urørt ellesumpskov har størst biologisk mangfoldighed (biodiversitet).

- Stævning nedbringer biodiversiteten og ønskes stævning, anbefales en stævningsdrift på maksimalt 40 år.

 

Randeffekter på overdrev

-  Overdrev er en naturtype som under optimale betingelser har en meget høj biodiversitet, samtidig er det en naturtype hvis areal er gået stærk tilbage over det sidste par hundrede år. Da de tilbageværende overdrev ofte ligger på skrænter nedenfor intensivt dyrkede marker ønskede vi at undersøge om oplandet har en effekt på biodiversiteten af overdrevene.

For alle undersøgte biologiske indikatorer blev der fundet signifikante effekter af eutrofiering fra nabomarkerne.

På bagrund af denne undersøgelse kan vi konkludere, at der sker en påvirkning fra nabomarkerne på mindst 25 meter ned over overdrevene. De vigtigste indikatorer for den negative eutrofieringseffekt var: Kvælstof indhold i bladmateriale, Ellenberg N værdier og antallet af karakteristiske arter. Dette er vigtig viden i forvaltningen af denne naturtype og dens tilknyttede biodiversitet. På baggrund af dette kan vi anbefale udlægning af bufferzoner omkring de biologisk værdifulde overdrev.

 

Skovbevoksede tørvemoser (Betydning af hugst, dræning og kvælstofdeposition)

- Naturtypen skovbevoksede tørvemoser har en tusindårig historie i Danmark og indeholder noget af den oprindelige urdanske natur.

- Udfra resultaterne i projektet kan det konkluderes at naturtypens bevaringsstatus især trues af dræning, forstlig drift og næringsberigelse.

 

Moskortlægning i Nationalpark Thy :

-En omfattende kortlægning af biodiversiteten blandt mosserne, og efterfølgende analyse med henblik på at formulere anbefalinger til fremtidig overvågning og naturforvaltning.

 


  

Vi arbejder herudover på følgende forskningsprojekter:

- Højmoser (indikatorer for naturkvalitet)

- Skove (udvikling af skovnaturindeks)

 

Desuden arbejder vi på at realisere projekter om:

- Gravhøje som refugier for flora og fauna

- Overdrevs flora og faunaindhold

Gå til toppen